Muzeum Fotografii w Krakowie realizuje projekt pn. Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo – edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie. Projekt dofinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Umowa na dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Małopolskiego w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna Polityka Energetyczna, działanie 4.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.1: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT została podpisana dnia 9 maja 2019 r. Miesiąc później tj. 11 czerwca 2019 r. Muzeum podpisało drugą umowę w ramach Osi Priorytetowej Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej, działanie 11.4: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. 

Inwestycja realizowana w ramach Osi Priorytetowej 4 zakłada w szczególności przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, modernizacji systemu grzewczego i zastosowaniu nowoczesnego systemu zarządzania budynku. Głównym celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Jednocześnie w ramach Osi Priorytetowej 11 realizowane będą prace w zakresie  przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zabytkowego, obecnie zdegradowanego pod względem technicznym, budynku dawnej Zbrojowni. Projekt dotyczy działań rewitalizacyjnych, realizowanych na obszarze powojskowym zarówno w aspekcie infrastrukturalnym, jak i kulturowo-społecznym, co przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalno-edukacyjnej, rozwoju usług społecznych, poprawy jakości życia oraz wzrostu aktywności i poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców.

Prace budowlane rozpoczęto w lipcu 2019 roku. 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

  • logotyp unii europejskiej

Wyszukaj